مولتی مدیا - انواع خطوط تولید نان لواش

 : یادداشت 

در تمام خطوط تولیدی ، خمیر گیر مورد نیاز می‌باشد


1. GRM Line

GRM : مدل خط تولیدی •

 شکل نان : گرد و بیضی 

 650-800 : تعداد نان تولیدی در ساعت •

ماشین آلات مورد استفاده •

 ATTM400 + APGM900 + ARM1000


2. GT Line

GT : مدل خط تولیدی •

 شکل نان : گرد و بیضی 

 1200-2400 : تعداد نان تولیدی در ساعت •

ماشین آلات مورد استفاده •

AFTG60X400 + APGM900


3. GRS Line

GRS : مدل خط تولیدی •

 شکل نان : گرد و بیضی 

 650-800 : تعداد نان تولیدی در ساعت •

ماشین آلات مورد استفاده •

ATMM500 + APGM900 + ARM1000


4. GS Line

GS : مدل خط تولیدی •

 شکل نان : گرد و بیضی 

 650 : تعداد نان تولیدی در ساعت •

ماشین آلات مورد استفاده •

ATMM500 + APGM900


5. GM Line

GM : مدل خط تولیدی •

 شکل نان : گرد و بیضی 

 650 : تعداد نان تولیدی در ساعت •

ماشین آلات مورد استفاده •

 ATTM400 + APGM900


6. MM Line

MM : مدل خط تولیدی •

 شکل نان : مستطیل و مربع 

 650 : تعداد نان تولیدی در ساعت •

ماشین آلات مورد استفاده 

 ATTM400 + APM250


7. MRM Line

MRM : مدل خط تولیدی •

 شکل نان : مستطیل و مربع 

 650-800 : تعداد نان تولیدی در ساعت •

ماشین آلات مورد استفاده •

ATTM400APM250 + ARM1000


8. MS Line

MS : مدل خط تولیدی •

 شکل نان : مستطیل و مربع 

 650-800 : تعداد نان تولیدی در ساعت •

ماشین آلات مورد استفاده •

 ATMM500 + APM250


9. MRS Line

MRS : مدل خط تولیدی •

 شکل نان : مستطیل و مربع 

 650-800 : تعداد نان تولیدی در ساعت •

ماشین آلات مورد استفاده 

ATMM500 + APM250 + ARM1000


10. G0 Line

G0 : مدل خط تولیدی •

 شکل نان : گرد و بیضی 

 650 : تعداد نان تولیدی در ساعت •

ماشین آلات مورد استفاده  •

APGM900 + تنور سنتی  


11. MTD Line


MTD : مدل خط تولیدی •

 شکل نان : مستطیل و مربع 

 1500-2500 : تعداد نان تولیدی در ساعت •

ماشین آلات مورد استفاده 

تنور گرد تونلی TD42 + APM250 

Türkçe   English   Русский  فارسی  العربیة 

   

   

AZARYAP INDUSTRIAL GROUP 

Factory / Fabrika

info@azaryap.org

azaryapinfo@gmail.com


TURKEY / TÜRKİYE       

OUR TRADING COMPANIES ( Import , Export , Sale ) / TİCARİ ŞİRKETLERİMİZ

 

▪️Genesis Universal Group Ltd Co.

▪️Genesis Food Center Ltd Co.

▪️Genesis Golden Group Co.

▪️Parviz Akbari Ticaret Co.


Aprt_no 2 , No 10 , 16 ST. , Ataturk BLV. , Liman Area , Konyaalti City, Antalya Province, TURKEY

info@azaryap.org

azaryapinfo@gmail.com

WhatsApp: +90 531 90 465 80

⚠️

* Öncelikle WhatsApp'tan mesaj gönderiniz.

      .ابتدا از طریق واتس آپ پیام بفرستید *

 .قم أولاً بإرسال رسالة عبر الواتساب *

* First send a message via WhatsApp.

* Сначала отправьте сообщение через WhatsApp.

* Fillimisht dërgoni një mesazh përmes WhatsApp.

* Senden Sie zunächst eine Nachricht über WhatsApp.

* Primero, envía un mensaje a través de WhatsApp.

* Tout d’abord, envoyez un message via WhatsApp.

 

CEO / Genel Müdürü

PARVIZ AKBARI

info@azaryap.org

azaryapinfo@gmail.com

+90 531 90 465 80

+90 531 99 232 99         

         

AFFILIATED COMPANIES

GFC Ltd. Co.

Aprt_no 1-2 , No 11 , 202 ST. , Varlik Area , Konyaalti City , Antalya Province , TURKEY

info@azaryap.org

azaryapinfo@gmail.com